TURKISH MILITARY AIRCRAFT UNIT BADGES (2004)

 

 

 

 

TURKISH AIR FORCE BADGES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.THK

201.Filo

1.AJÜK

111.Filo

112.Filo

113.Filo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AJÜK

141.Filo

142.Filo

143.Filo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AJÜK

161.Filo

162.Filo

9. AJÜK

191.Filo

192.Filo

 

 

 

 

 

 

 

 

2.THK

202.Filo

5. AJÜK

151.Filo

152.Filo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. AJÜK

171.Filo

172.Filo

173.Filo

10.TÜK

101.Filo

 

 

 

 

 

 

 

 

8. AJÜK

181.Filo

182.Filo

11.HUAUK

211.Filo

212.Filo

 

 

 

 

 

 

 

12.HUAÜK

221.Filo

222.Filo

223.Filo

Hv.Egt.K

Hv.Egt.Irt.Kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.AJÜUEMK

121.Filo

122.Filo

123.Filo

124.Filo

125.Filo

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AJÜK

131.Filo

132.Filo

133.Filo

134.Filo

HvHOk

 

TURKISH NAVY – ARMY – JANDARMA - POLIS BADGES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.BAHRIYE

301.Filo

351.Filo

SAHIL GÜV.K

Dz.Hv.Gp.K

 

 

 

 

 

 

 

 

KARA KUV.

Özel Hv.Gp.K

GES Hv.Bir.

Karagah Böl.

Taar.Hlkp.Tb.

Hlkp.Tb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Or.Hv.A

2.Kor.HvTb.

2.Or.Hv.A

KTBK.Hv.Bir

7.Tk.Hv.Gp.

3.Or.Hv.A

 

 

 

 

 

 

 

EGE Or.Hv.A

Hlkp.Tb.

HARITA Hv.Gp

EDOK

Hv.Okulu

FW course

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANDARMA

J.Hava Gp.K.

ANK.Hv.Gp.K

DIA Hv.Gp.K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIS